Indonesian Holy Bible(TB)

 Books 

Allah Yehuwa hidup.

Yesus adalah jalan, kebenaran, hidup.

Roh Kudus menyertai Anda.

      Home       

Perjanjian Lama - O.T.

Kejadian   Keluaran   Imamat   Bilangan

 Ulangan  Yosua   Hakim-Hakim   Rut

 1Samuel   2Samuel  1Raja-Raja

 2Raja-Raja   1Tawarikh   2Tawarikh

Ezra   Nehemia   Ester   Ayub   Mazmur

 Amsal   Penghotbah   Kidung Agung

 Yesaya   Yeremia   Ratapan   Yehezkiel

 Daniel   Hosea   Yoel   Amos   Obaja

 Yunus   Mikha   Nahum    Habakuk

 Zefanya   Hagai    Zakharia    Maleakhi

Perjanjian Baru - N.T.

Matius   Markus   Lukas   Yohanes

Kisah Para Rasul   Roma   1Korintus

 2Korintus   Galatia   Efesus   Filipi

  Kolose   Tesalonika   Timotius   Titus

  Filemon    Ibrani   Yakobus   Petrus

  1,2,3 Yohanes   Yudas    Wahyu

 

  Alkitab Audio Indonesia  

  

Anda adalah abdi Tuhan.

Kembali ke Alkitab

 
Alkitab : Indonesian Bible(TB) saved from url=https://www.wordproject.org
  

        

   

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.