Kinh Thánh dễ đọc Việt

EZ Read Bible

Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống.

Chúa Giêsu là đường, là sự thật,
là sự sống.

Chúa Thánh Thần ở cùng bạn.

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Kinh Thánh - 1934

How to Get to Heaven

Vietnamese

Kinh Thánh - 1934

Hàn Quốc : Tiếng Việt kinh thánh

English : Tiếng Việt kinh thánh

 

Má của Chúa Jesus

 

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

Learn Korean

* * * * * * * * *

Reading Table

How to clean your PC

Color codes

Trở lại với Kinh thánh.

Haõy ñeán gaàn Ñöùc Chuùa Trôøi,

thì Ngaøi seõ ñeán gaàn anh em.

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.