Easy Read Pilipino Bible

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

Bumalik sa Bibliya.

Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan,

na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,

upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak,

kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo.

Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor;

Pois misericórdia quero, e não sacrifícios;

e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos.

Araw-araw ay pupurihin kita;

at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan pa man.

At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao,  

gayon din ang gawin ninyo sa kanila.

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Ang Dating Biblia - 1905

 

Spread this webpage.
Print and post it on bulletin board in your region.

 [1]     [2]     [3]     [4]   

 

Tagalog - Philippines

Ang Dating Biblia - 1905

 

Piliin ang laki ng mga character at ang kulay ng background.

Pumili ng scroll bilis sa wakas.

Ayusin ang bilis sa ↑ at ↓ sa keyboard

Ang bilis ng pag-scroll ay nag-iiba-iba sa pamamagitan ng browser.

 

Blood of Jesus

 

Audio Bible Links

Online Bible Search

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

 

Sabihin sa iyong mga kaibigan tungkol sa madaling read Biblia

Tell your friend about EZ Read Bible

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.