Ариун Библи

EZ Read Bible

Та өнөөдөр залбирч байсан уу?

Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц Хүүгээ өгсөн.

Ингэснээр Хүүд итгэгч хэн ч мөхөхгүй,

харин мөнх амьтай болох юм.

Тэгээд та нар үнэнийг ойлгож, үнэн та нарыг чөлөөлнө гэсэнд

Тиймээс мэдэцгээе, ЭЗЭНийг мэдэхийн тулд шамдацгаая.

Учир нь Би тахилаас илүүгээр хайр энэрэлд,

шатаалт тахилаас илүүгээр Бурханыг мэдэх мэдлэгт баярладаг.

Бурханыг магтан дуулагтун, магтан дуулагтун.

Бидний Хааныг магтан дуулагтун, магтан дуулагтун.

Амьсгалтай бүхэн ЭЗЭНийг магтагтун!

ЭЗЭНийг магтагтун!

агуулга

 

Ариун Библи

How to Get to Heaven

 

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

Print and advertise this webpage to your community

 [1]     [2]     [3]     [4]   

 

Ариун Библи

English:Mongolian Bible

Korean:Mongolian Bible

Roadmap For Marriage

Та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж хүснэ,

тэдэнд мөн түүнчлэн ханд.

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.