کتاب مقدس  Farsi Bible

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

بازگشت به کتاب مقدس.

زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که

پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد،

هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

و حقّ را خواهید شناخت و حقّ شما را آزاد خواهد کرد.

زیرا كه‌ رحمت‌ را پسند كردم‌ و نه‌ قربانی‌

را، و معرفت‌ خدا را بیشتر از قربانی‌های‌ سوختنی‌.

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

کتاب مقدس  Farsi Bible

How to Get to Heaven

 

Spread this webpage.
Print and post it on bulletin board in your region.

 [1]     [2]     [3]     [4]   

 

Audio Bible Links

 

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

 

        

  

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.